Idag

Barnhemmet Basundhara

1985 grundades barnhemsverksamheten på Basundhara. Året därpå placerades det första barnet på Basundhara i en indisk familj vilket var starten på barnhemmets adoptionsverksamhet. 1992 skedde den första internationella adoptionen från Basundhara och samma år kom det fyra barn till Sverige från barnhemmet. Sedan dess har hundratals barn fått en ny familj i Indien eller något annat land. De barn som bor kvar på barnhemmet får skolgång och möjlighet till yoga-, musik- och dansträning vilket skapar möjligheter till ett yrkesverksamt liv som vuxen. Basundhara arbetar även för att främja fosterhemsplaceringar eller för att sammanföra borttappade och bortsprungna barn med sina familjer.

Basundhara arbetar aktivt likaså för övergivna och fattiga barn som inte bor på barnhemmet. Flertalet skolor i slumområden har startats. Man har också inrättat en ”Child Line”, en hjälptelefon för barn.

Inom adoptionsverksamheten ger Basundhara support till andra adoptionsorganisationer i delstaten Orissa. Adoptionsprogram följs upp för att de till att det utförs lagliga adoptioner både inom och utanför Indien.

Nya riktlinjer för adoptioner

Internationella adoptioner är ett välkänt, dock ej okontroversiellt, begrepp i Indien. I juli 2011 lanserade CARA, Indiens centrala adoptionsmyndighet, nya riktlinjer för adoptioner som ett led i att likrikta adoptionsarbetet inom olika delar av Indien och för att kunna upprätthålla lagar och konventioner i syfte att stärka skyddet och säkerställa de adopterade barnens legala status.

Tidigare skickades adoptionsansökningarna direkt till de kontakter som de svenska adoptionsorganisationerna haft i Indien, t ex Basundhara. Enligt det nya systemet ska alla ansökningar först skickas till CARA vilket innebär att det är den centrala myndigheten, och inte längre de specifika barnhemmen, som är de svenska adoptionsorganisationernas samarbetspart i Indien.

De barn som behöver nya föräldrar i Indien är antingen övergivna av sina föräldrar eller lämnade till barnhemmet med ett skriftligt medgivande från en eller båda de biologiska föräldrarna till att barnet får placeras hos en ny familj. Riktlinjerna säger att barnen alltid ska presenteras för indiska adoptionssökande i första hand och kräver att 80 % av barnen som adopteras får en familj i Indien, och högst 20 % i en familj utanför Indien. De barn som är tillgängliga för adoption registreras i CARA:s databas.  Familjer som ansöker om adoption registreras likaså i en databas, CARINGS. Efter godkännande får de utländska organisationerna reda på vilket barnhem familjens handlingar ska skickas till. Familjerna kan inte längre önska barnhem, utan det är CARA som utser vilket av de godkända barnhemmen i Indien handlingarna ska skickas till.

Det nya systemet liknar förfarandet i Kina och Colombia. Precis som modellen i Kina ska det i Indien finnas en sida/lista med barn med i förväg kända särskilda behov (så kallat SN)  inom CARINGS. De utländska adoptionsorganisationerna meddelar vilka av dessa barn de tror de kan hitta familj till och har därefter 60 dagar på sig att presentera den aktuella familjen.

Systemet är fortfarande under uppbyggnad och inte fullt fungerande än vilket har inneburit få internationella adoptioner därmed långa kö- och väntetider för adoptionssökande familjer. Mer om de nya riktlinjerna finns att läsa på CARA:s hemsida.

Madhumita Das

Alla familjer som adopterat från Basundhara har kommit i kontakt med Adoptionscentrums Indiska kontakt Madhumita, dock oftare kallad Madhu. Madhu har varit en viktig länk i adoptionsprocessen och ett stort stöd för familjerna som åkt till Orissa för att hämta hem sitt/sina barn. Många av familjerna vittnar om hennes ovärderliga stöd, från stort till smått – allt från information kring rutiner vid  barnhemsbesöken och stöd i de känslomässiga reaktionerna i samband med mötet med sitt/sina barn till inköp av mat och blöjor till den nyfådda familjemedlemmen.

Madhu har fått ett nytt jobb som rådgivare till kommissionären på delstatsnivå inom barn- och kvinnorättsfrågor vilket är ett karriärlyft för henne. Det är mycket troligt att Madhu kommer att ha fortsatt kontakt med Basundhara och AC då hon fortfarande arbetar inom samma område, samt då hon är en god vän med ledningen på Basundhara och med många inom Adoptionscentrum.

Basundhara – mycket mer än ett barnhem

Frivilligorganisationen Basundhara arbetar inte bara för att hjälpa och stötta barn. Utsatta kvinnor och äldre människor i nöd är också en målgrupp för Basundharas arbete och en del av dessa bor under kortare eller längre tid på det kvinnohem som organisationen startat. Läs mer om kvinnohemmet här.

Ytterligare insatser som bedrivs av Basundhara finns beskrivna på barnhemmets egen hemsida. Några av dem är:

  • Sköterskeutbildning för ungdomar från slummen
  • Terapi och specialutbildning för funktionshindrade barn
  • Familjerådgivning och juridisk hjälp till socialt förtryckta kvinnor och offer för arrangerande äktenskap
  • Ambulansservice till andra volontärorganisationen
  • Rehabiliteringsprojekt för ogifta mödrar och fattiga kvinnor
  • Yrkesutbildning för fattiga kvinnor
  • Stöd till oppositionen mot brudbränning, alkoholexploatering, sexmissbruk och andra typer av sociala problem
  • Kampanjer för blodgivning, familjeplanering och hälsa
  • Välfärdsprojekt kring hälsa, hygien, utbildning, familjeplanering och odling.

Framtidsplaner

Arbetet och hjälpinsatserna på Basundhara fortsätter att utökas. Detta är möjligt till stor del tack vare olika ekonomiska bidragsgivare, där föreningen Basundharas vänner är en av dem. Nästkommande planer handlar bl a om att inrätta ett sjukhus för psykiskt sjuka människor, arbeta med familjeplanering i slumområden, rehabilitering för gatubarn, starta projektet Well Baby Center för barn som är förtidigt födda, utvecklingsstörda eller funktionshindrade, anordna seminarier för ogifta mödrar, bygga ut hem och ordna sysselsättning för äldre samt starta ett institut för socialt arbete.

Print Friendly, PDF & Email